Vireyttä Varttuneille ry
Virva

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vireyttä Varttuneille ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on vanhusten kotona asumisen  sekä henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kotona asuville ikäihmisille viriketoimintaa ja kulttuuripalveluja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä ja osakkeita, joiden mahdollinen tuotto käytetään yhdistyksen toimintaperiaatteen mukaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää myyjäisiä ja arpajaisia, harjoittaa ravintolatoimintaa yhdessä liikepaikassa sekä vuokrata tiloja erilaisiin tilaisuuksiin.
Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja yleishyödyllinen.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhden vuoden ajan tai on vaikeuttanut menettelyllään yhdistyksen toimintaa.


5. Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen vuosikokous.


6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja asettaa tarvitessaan toimikuntia määrättyjä tehtäviä varten.
Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja valitsee yhdistyksen vakinaisen henkilökunnan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä pyytäessä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.


7. Tilintarkastajat
Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.


8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.


9. Tilit
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle toukokuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yhdistyksen äänioikeutettu jäsen tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää kirjallisesti. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouksen järjestäytymiseen kuuluvien asioiden lisäksi ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.


11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai lehti-ilmoituksella paikkakunnan sanomalehdessä.


12. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 10. päätetään hallituksen jäsenten palkkiosta ja kulukorvauksesta
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme viikkoa ennen vuosikokousta


13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkaminen on käsiteltävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden viikon välein. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat purkamispää-töksen tehneen kokouksen päätöksen mukaan tarkoitukseen, joka mahdollisimman läheisesti vastaa yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistystä lakkautettaessa käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.